UWAGA !!! NOWY ADRES STRONY INTERNETOWEJ !!!
www.zsgh.ckziu.com
Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest przygotowanie absolwenta do realizacji własnych zadań życiowych, zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i społecznej. Dążymy do wychowania człowieka mądrego, świadomego podejmowanych decyzji, dokonywanych wyborów, gotowego do autokreacji na drodze do osiągnięcia życiowego sukcesu.

Wizja szkoły

Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami i rodzicami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej zgodnie z zasadami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, prawami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Jesteśmy szkołą:

  • Tworzącą warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i osobowego uczniów
  • Chcącą pomóc uczniom w odnalezieniu własnej drogi życiowej, a także umożliwić uczniom rozwijanie i doskonalenie zainteresowania wybranym zawodem
  • Przygotowującą młodego człowieka do wypełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, praworządności, szacunku do dziedzictwa historycznego własnego regionu, narodu i państwa polskiego
  • Wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą
  • Prowadzącą zajęcia, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia
  • Kształcącą na wysokim poziomie umiejętności zawodowe
  • Wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie